Kupní smlouva na pozemky z roku 1902

Díky panu Jiřímu Doubkovi, který nám ochotně poskytl originál staré kupní smlouvy na pozemky v Nebřezinech, vám můžeme ukázat dnes již historický dokument – smlouvu z roku 1902. Prodávajícím byl Pavel kníže z Metternich Winneburgu a kupujícím Josef Daněk, rolník z Nebřezin, který od knížete koupil parcelu a další pozemky u dřívější cesty Na Doubek.

 

 

Text smlouvy jsme pro vás pro snazší čtení přepsali z originálu:

 

Kupní smlouva

Níže psaného Dne a roku uzavřena a vyhotovena byla mezi Jeho Jasností panem Pavlem knížetem z MetternichWinneburgů, Držitelem panství Plass jako univerzálním Dědicem Jeho Jasnosti pana Richarda knížete z Metternich Winneburgu v zastoupení této pozůstalosti co prodávajícím ze strany jedné – pak panem Josefem Daňkem, rolníkem v Nebřezinách, co kupujícím se strany druhé, s výhradou substitučního a pozůstalostního schválení následující smlouva.

I.

Jeho Jasnost pan Pavel kníže z Metternich Winneburgu, co universální dědic Jeho Jasnosti pana Richarda knížete z Metternich Winneburgu, v zastoupení této pozůstalosti prodal a odevzdává tímto panu Josefu Daňkovi v Nebřezinech do jeho úplného vlastnictví. Držení a užívání pozemkové parcely čís. kat. 66, pastvinu ve výměře 84 čtvereční sáhy a čís. kat. 67 role ve výměře 155 čtverečních sáhů obě v kat. obci Nebřezině ku panství Plasskému v zemských deskách připsané se všemi s těmito pozemky spojenými právy, užitky a břemeny za obapolně smluvenou kupní cenou 1 K. za 1 čtvereční sáh tedy úhrnem za 239 K. t.j. Dvěstě třicet devět korun, za kterýžto obnos pan Josef Daněk uvedené pozemky kupuje a přejímá.

II.

Kupní cena v obnosu 239 K. t.j. Dvou set třiceti devíti korun zaplatil pan kupující již před podpisem této smlouvy do důchodu panství Plasského, pročež vysoce urozený pan prodávající příjem celého obnosu tímto právoplatně kvituje.

III.

Držené užitky a nebezpečí ohledně koupených pozemků, povinnost k placení daní a jiných veřejných dávek, přecházející na pana kupujícího dnem pozůstalostního a substitučního schválení této smlouvy.

IV.

Pozemky tvořící předmět této smlouvy prodávají se všech dluhů prosty a beze všech závaží; vysoce urozený pan prodávající se zavazuje, že dá veškeré na odprodávaných těchto pozemcích váznoucí knihovní závazky vymazati, tak že oba tyto pozemky od panství Plasského dluhu a závaží prosty odepsány býti mohou. Při tom však výslovně se stanoví, že útraty vyzývacího řízení nésti musí pan kupující.

V.

Za výměru odprodaných pozemků se neručí.

VI.

Smlouvu uzavírající strany vzdávají se práva zrušení této smlouvy pro zkrácení nad neb pod polovici pravé ceny se domáhati.

VII.

Útraty této smlouvy, pozůstalostního a substitučního schválení její, vkladu a poplatky z převodu nese pan kupující ze svého.

VIII.

Jeho Jasnost pan prodávající svoluje k tomu, aby se pozemky čís. kat. 66/i pastvina a čís. kat. 67 role v Nebřezinech od panství Plasského se dvory Bělou, Kaceřovice a Krašovem z knihovní vložky čís. 1084 desk zemských dluhů a závad prosty oddělily a odepsaly, pro tyto pozemky nová vložka v knize pozemkové pro katastrální obec Nebřezinech zřídila a vložilo právo vlastnické k těmto odepsaným pozemkům panu Josefu Daňkovi.

V Plasích, dne 18 března 1902.

V Nebřežinech, dne 1. dubna 1902.

 

Daněk Josef                                               Pavel Kníže z Metternich Wineburgů

 

 

 

 

 

Přidejte svůj komentář