Spolek Nebřezinské občanské sdružení

Spolek Nebřezinské občanské sdružení působí na celém území České republiky, celý je místně příslušnou organizační jednotkou registrovanou Ministerstvem vnitra dne 18. 3. 2011. Ve spolku se sdružují obyvatelé a příznivci obce Nebřeziny k podpoře rozvoje společenských, kulturních a dalších aktivit v obci ve smyslu rozvoje občanské společnosti.

Cíle spolku jsou:

 • povznesení společenského života v obci, což je hlavním posláním spolku;
 • pěstování vzájemné sounáležitosti obyvatel obce;
 • zvyšování povědomí veřejnosti o místních vlastivědných hodnotách a tradicích, jejich propagace včetně publikační činnosti;
 • ochrana přírody a krajiny;
 • ochrana a tvorba zeleně v obci;
 • ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu;
 • tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické;
 • péče o veřejná prostranství v obci

Formami činnosti jsou zejména:

 • pořádání kulturních, zábavních a dalších společenských akcí pro občany;
 • podpora dalších volnočasových aktivit v obci;
 • pořizování informací o vlastivědných hodnotách a tradicích, o významných osobnostech a dějinných událostech obce;
 • vzdělávací akce (přednášky, semináře, setkávání občanů);
 • poskytování informací;
 • propagační činnost, pořádání výstav;
 • publikační a osvětová činnost;
 • spolupráce s jinými spolky s obdobnými cíli činnosti;
 • spolupráce s volenými a správními orgány obce;
 • účast při jednáních a řízeních s volenými a správními orgány;
 • organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli spolku;
 • shromažďování prostředků pro projekty realizované spolkem;
 • získávání finančních prostředků od sponzorů, dobrovolných dárců i jiným způsobem tak, aby činnost i výsledky spolku byly kvalitní;

Sídlem spolku je obec Nebřeziny – adresa: Nebřeziny 53, 331 01 Plasy

Kontaktní adresa: Ing. František Zídek, Nebřeziny 17, 33101 Plasy

Členové výboru NOS:

 

předseda: Ing. František Zídek
místopředseda: Jiřina Urbánková
hospodář: Vladimíra Kašková
člen výboru: Iveta Mannová
člen výboru: Jiří Plaček
člen výboru: Věra Vágnerová
člen výboru: Jan Žižka

 

Stanovy NOS ke stažení v souboru PDF

Transparentní účet č. 6449910001/5500

Logo NOS: